Näin tilaat RSS syötteen

RSS-syötteen tilaaminen Microsoft Office Outlookilla on helppoa ja nopeaa, eikä se vaadi rekisteröitymistä tai erillisiä maksuja. Kun olet tilannut RSS-syötteen, sen otsikot tulevat näkyviin RSS-kansioosi. RSS-kohteet näyttävät samalta kuin sähköpostiviestitkin. Jos näet jonkun itseäsi kiinnostavan otsikon, voit avata syötteen napsauttamalla sitä.

image description

Tietosuojaseloste

Rekisterien nimet

Arja Raukola Oy:n työnhakijarekisteri

Arja Raukola Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti. Voimme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta joko ilmoittaen siitä etukäteen tai ilmoittamatta. Suosittelemme, että aika ajoin vierailet uudelleen tällä tietosuojaselostesivulla muutoksien huomaamiseksi.

Rekisterinpitäjä:

Arja Raukola Oy
Y-tunnus: 0581941-0
Osoite: Hämeenkatu 15 A, 33100 Tampere
Puhelin: 020 741 1490

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Arja Raukola Oy
Otto-Christian Rasmussen, talouspäällikkö
otto-christian.rasmussen@raukola.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU-regulaatiota henkilötietojen tallentamisesta – tämä lyhennettynä sisältää oheiset kuusi kohtaa:

 • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia ja kohtuullisia ja tiedon käsittely on läpinäkyvää. Tämä tarkoittaa sitä, että rekisteröidyt henkilötiedot ovat milloin tahansa henkilön itsensä saatavilla.
 • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
 • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen.
 • Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä.
 • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä.
 • Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna.

Työnhakijarekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen Arja Raukola Oy:n harjoittamassa työntekijöiden rekrytoinnissa ja välittämisessä sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä.

Työnhakijarekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin tarjolla olevan, hakijan hakeman työtehtävän hoitamisen kannalta. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen.

Työnhakijarekisterin tietoja käsitellään työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa sekä valitsemisessa tiettyyn Arja Raukola Oy:n, tai tämän asiakkaan tarjoamaan tai avoimena olevaan työtehtävään.

Työnhakijan jättäessä avoimen hakemuksen Arja Raukola Oy:n verkkosivulla olevan hakulomakkeen kautta, säilytetään tämän tietoja työnhakijarekisterissä 6 kuukautta hakemuksen jättämisestä. Mikäli työnhakija hakee hakulomakkeen kautta Arja Raukola Oy:n verkkosivulla avoimena olevaan, nimettyyn työtehtävään, säilytetään työnhakijan tietoja työnhakijarekisterissä yksi (1) vuosi kyseisen haun päättymispäivästä lukien.

Henkilötietoja käytetään myös työnhakijan ja Arja Raukola Oy:n välisen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Lisäksi keräämme ja tallennamme asiakassuhteisiin perustuvaa tietoa, tai liiketoimintaan liittyen tietoa mahdollisista uusista asiakkaista asiakas- ja markkinointirekisteriin. Rekisterin pääasiallisia tiedon käyttötarkoituksia ovat internetmarkkinointi, asiakasviestintä, markkinoinnin suunnittelu ja kohdentaminen, asiakaspalvelun kehittäminen, maksunvalvonta sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittäminen ja muut vastaavat käyttötarkoitukset. Arja Raukola Oy käyttää henkilötietoja etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme tiedot itse.

Rekisterien tietosisältö:

Työnhakijarekisteriin kerätään työnhakijoista tietoryhmittäin seuraavat tiedot:

Työnhakijan perustiedot:

Etu- ja sukunimi, syntymäaika- ja paikka, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli, EU-kansalaisuutta, työlupaa ja työtuntirajoitteita koskevat tiedot, valokuva.

Koulutus ja kokemustaidot:

Koulutus, kielitaito, käydyt kurssit, ammatti, työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen, nykyinen sekä aiemmat työsuhteet sekä niiden kesto ja laatu, työterveydentilaa koskevat tiedot (siltä osin kuin tarpeellisia työtehtävien kannalta), suosittelijat, ajokorttitiedot ja auton käyttömahdollisuus.

Työnhakijan toiveet:

Toiveet työhön sijoittumisesta ja työpaikasta, palkkatoive, toivottu työntekopaikka, toivottu työn aloittamis- sekä päättymisajankohta, ja muut toiveet.

Työnhakijan rekisteriin tallennettuja tietoja voivat muuttaa ne Arja Raukola Oy:n toimihenkilöt, joilla on rekisterin käyttöoikeus. Rekisteriin tehdyistä muutoksista jää aina tieto siitä, milloin ja kenen toimesta muutos on tehty.

Asiakas- ja markkinointirekisteriin kerätään nykyisistä ja mahdollisista uusista asiakkaista seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Yhteystiedot (kuten yrityksen nimi, kontaktiedot jne.)
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
 • Markkinointilupa tai -kielto
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästäiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • www-sivujen osoite

Erityiset henkilötietoryhmät eli arkaluonteiset tiedot

Arja Raukola Oy käsittelee arkaluonteisia tietoja ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • Mikäli Arja Raukola Oy:n kanssa työsuhteessa oleva rekisteröity haluaa, että hänen palkastaan pidätetään ammattiliiton jäsenmaksu, on tieto ammattiliiton jäsenyydestä tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi.
 • Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi esimerkiksi kirjoittamalla blogissa omista terveystiedoistaan.
 • Käsittely on tarpeen Euroopan unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla.
 • Käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä.
 • Käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa tai työterveydenhuoltoa varten.
 • Käsittely on tarpeen kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi.
 • Kun tietoja käsittelee tai niiden käsittelystä vastaa ammattilainen, jolla on lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Työnhakijarekisterin tiedot kerätään työnhakijalta hänen suostumuksellaan. Työnhakijalta kerättävät tiedot koostuvat työnhakijan työnhakuportaalin kautta toimittamasta alustavasta hakemuksesta, työ-koulu- ja muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa antamista tiedoista.

Nykyisistä ja mahdollisista uusista asiakkaista kerättävien tietojen tietolähteinä toimivat mm. Google Analytics ja Arja Raukola Oy:n verkkosivuilla olevat web-lomakkeet. Lisäksi henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa ja asiakastapahtumissa osana rekisterinpitäjän asiakasyhteydenpitoa ja uusasiakashankintaa. Lisäksi uusasiakashankintaan liittyen voimme käyttää mediasta poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Työtehtävien kannalta tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa Arja Raukola Oy:lle tai tämän asiakkaalle. Henkilötietoja luovutetaan vain edellä mainittujen tahojen rekrytoinnista vastaaville henkilöille. Työnhakijarekisterin huolto- ja ylläpitotehtävissä toimivilla on pääsy työnhakijarekisterin henkilötietoihin siinä määrin, kuin se huolto- ja ylläpitotehtävien kannalta on tarpeellista. Henkilötietojen luovuttaminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Käytämme kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, mitkä saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa, ja Arja Raukola Oy pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.

Luovutamme rajoitetusti nykyisiin ja mahdollisiin uusiin asiakkuuksiin liittyviä henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

 • Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite.
 • Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen CRM-työkalua, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten kokoukset ja muut aktiviteetit.
 • Käytämme laskutusjärjestelmää, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: Asiakkaan henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten laskutus ja reskontra.
 • Käytämme uusien asiakkuuksien hoitamiseen CRM-työkalua, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten raporttipyynnöt sivustolta.
 • Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen verkkosivustoamme, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten yhteydenottopyynnöt sivustolta.
 • Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterien suojauksen periaatteet

Arja Raukola Oy:llä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

Rekistereihin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterien käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmä on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Tarkastusoikeudet

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, milloin tahansa, elleivät meidän oikeutettu etumme tai laissa asetettu vaatimus estä joidenkin henkilötietojen poistamista. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti.

Pyynnöt osoitetaan sähköpostitse osoitteeseen otto-christian.rasmussen@raukola.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Tietojen tarkastamiseen sekä korjaamiseen liittyvissä asioissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Arja Raukola Oy:n talouspäällikkö Otto-Christian Rasmusseniin sähköpostitse osoitteeseen otto-christian.rasmussen@raukola.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse Arja Raukola Oy:n talouspäällikkö Otto-Christian Rasmussenille osoitteeseen otto-christian.rasmussen@raukola.fi.

Evästeet

Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto varastoi vierailijan tietokoneelle ja jonka vierailijan selain tarjoaa verkkosivulle joka kerta vierailijan vieraillessa sivustolla. Käytämme verkkosivuillamme sellaisia evästeitä, jotka tekevät mitä niiden on tarkoituskin tehdä – nimittäin parantaa käyttäjäkokemusta tai seurata Arja Raukola Oy:n verkkosivujen liikennettä. Voit poistaa evästeet käytöstä tai asettaa selaimen asetuksista evästeille hälytyksen.

Verkkosivujen analyysit ja mainosevästeet

Saadaksemme lisätietoa verkkosivustomme liikenteestä käytämme kolmannen osapuolen tarjoamaa analysointityökalua ja mainontaa.

Arja Raukola Oy:n verkkosivut käyttävät Google Inc:n (”Googlen”) tarjoamaa Google Analytics –verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä analysoidakseen, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luoma informaatio siitä, miten käytät verkkosivustoa (mukaan lukien IP- osoitteesi) lähetetään ja varastoidaan Googlen toimesta Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Sivumme käyttää IP-anonymisointia. Näin ollen Google lyhentää/anonymisoi Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen jäsenten kansalaisten IP-osoitteen viimeisen oktetin. Ainoastaan poikkeuksellisissa tapauksissa koko IP-osoite lähetetään ja lyhennetään Yhdysvalloissa Googlen palvelimien toimesta. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuntarjoajan puolesta sivun käytön arvioimiseen, verkkosivujen liikennettä koskevien raporttien laatimiseen verkkosivujentoimittajille ja muiden verkkosivujen liikenteeseen ja verkkosivujen käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseksi verkkosivujentarjoajalle.

Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön (evästeet ja IP-osoitteet) lataamalla ja asentamalla selaimen liitännäisohjelman, joka on saatavilla täältä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =en tai käyttämällä muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja.

Käytämme myös Google Analyticsia analysoidaksemme AdWord ja DoubleClick Cookies –palveluiden tietoja. Voit estää tämän tietojen käsittelyn Googlen yksityisyysasetuksien kautta täältä: https://myaccount.google.com/

Päivitetty 2.5.2018